Contactfrequentie op de huisartsenpost: wat is de samenhang met huisartsenpraktijkkenmerken?

Uit onderzoek naar de contactfrequentie op de huisartsenpost is gebleken dat het aantal patiëntencontacten in de periode 2004-2010 met 7,5% per jaar is toegenomen, vooral door patiënten met laag-urgente klachten. De toename wordt vooral opgevangen door 85% meer telefonisch afgehandelde contacten en 39% meer consulten sinds 2004. Uit ander onderzoek komt naar voren dat bezorgdheid, angst en informatiebehoefte belangrijke motieven zijn om contact te zoeken met de huisartsenpost. Ook gaf 20% van de patiënten aan dat ze de huisarts niet konden bereiken of geen afspraak konden krijgen. Om de patiëntenstroom te beteugelen, is onderzoek nodig om beïnvloedbare redenen voor de groei te achterhalen.

Er zijn grote verschillen in zorgconsumptie tussen huisartsen die op een huisartsenpost werkzaam zijn. Uit eerder onderzoek bleek het aantal contacten per huisarts per 1000 patiënten per jaar bij de praktijk met de hoogste contactfrequentie 3.5 keer hoger dan in de praktijk met de laagste contactfrequentie. Waarschijnlijk zijn deze grote verschillen te verklaren door organisatie-kenmerken van de huisartsenpraktijk zoals de telefonische toegankelijkheid en openingstijden. Mogelijk spelen ook gedragskenmerken van de huisarts een rol zoals mate van onzekerheid, voorschrijfgedrag en verwijsgedrag.

Wilt u meer weten over dit onderzoek neem, dan contact op met:

Paul Giesen, e-mail: Paul.Giesen@radboudumc.nl

  1. Keizer E, Maassen I, Smits M, Wensing M, Giesen P. Reducing the use of out-of-hours primary care services: a survey among Dutch general practitioners. Eur J Gen Pract. 2016 Jun 1:1-7.
  2. Keizer E, Smits M, Peters Y, Huibers L, Giesen P, Wensing M. Contacts with out-of-hours primary care for nonurgent problems: patients’ beliefs or deficiencies in healthcare? BMC Fam Pract 2015;16:157.
  3. Mout P, Giesen P, Müskens R, Smits M. Meeste consulten op hap medisch noodzakelijk. Med Contact 2014;69(22):1102-4.
  4. Keizer E, Maassen I, Smits M, Giesen P. Verminderen van zorgconsumptie op huisartsenposten. Huisarts Wet 2014;57(10):510-14.
  5. Smits M, Lenos M, Giesen P. Zorgconsumptie op huisartsenposten. Huisarts Wet 2014;57(3):137.
  6. Huibers L, Moth G, Andersen M, Grunsven P, Giesen P, Christensen MB, Olesen F. Consumption in out-of-hours healthcare: Danes double Dutch? Scan J Prim Health Care 2014;32(1):44-50.