Werkbeleving professionals

Periode: continu

 

Huisartsenzorg buiten kantoortijd in Nederland en daarbuiten is steeds meer georganiseerd in grootschalige huisartsenposten. De motieven hiervoor waren vermindering van de werkbelasting, verbetering van de arbeidsomstandigheden, meer scheiding werk en privéleven en verbetering van de kwaliteit van zorg. Hierdoor is het aantal diensturen afgenomen van 13-20 naar 3-5 uur per huisarts per week, is er meer tijd voor het privéleven en is er een toename van de werktevredenheid. De laatste jaren wordt er echter door huisartsen en triagisten aangegeven dat de werkdruk op de huisartsenposten toeneemt.

Lees meer over werkbelevingsonderzoek.

Het totaal aantal hulpvragen is de laatste jaren met 6,8 procent per jaar toegenomen. Ook blijkt dat ongeveer 80% van de hulpvragen op de huisartsenposten vanuit medisch perspectief niet spoedeisend is. Dit heeft als gevolg dat, bij gelijkblijvende personele bezetting, de werkdruk toeneemt. Voor de triagisten leidt de toegenomen werkdruk mogelijk tot stress, afnemende kwaliteit van triage en meer toewijzing van consulten en visites. Voor huisartsen kan de toenemende werkbelasting een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van de geleverde medische zorg en op hun motivatie om diensten te doen. Om de werkbelasting te verlagen, besteden huisartsen steeds meer diensten uit aan waarnemers, waarbij vooral de nachtdiensten het meeste worden uitbesteed. De onbekendheid met de hulpvrager en een incompleet patiëntendossier vraagt nog eens extra inspanning van de professional.

Niet alleen de objectief toegenomen zorgvraag is bepalend voor de beleefde werkdruk van professionals. Ook subjectieve (belevings-) factoren hangen hiermee samen. Zo kunnen ondermeer samenwerking, werksfeer, organisatie van het werk, uitdaging, afwisseling, waardering en scholing van invloed zijn op de beleefde werkdruk.

Doel van onderzoek is inzicht verkrijgen in factoren die een bijdrage leveren aan de werkbeleving van de professionals (huisartsen en medewerkers) op de huisartsenposten.

Informatie

Paul Giesen, e-mail: Paul.Giesen@radboudumc.nl

  1. Smits M, Keizer E, Huibers L, Giesen P. GPs' experiences with out-of-hours GP cooperatives: a survey study from the Netherlands. Eur J Gen Pract 2014;20(3):196-201.